محورهای کنفرانس

محورهای همایش

  • الگوهای معماری و شهرسازی بومی کرانه ­های خزر
  • راهکارهای اقلیمی در معماری و شهرسازی کرانه­ های خزر
  • الگوهای بومی مدیریت آب و عناصر و اجزای آن در کرانه ­های خزر
  • مصالح و فناوری بومی قابل احیا در ساخت و ساز جدید
  • سنت معماری و شهرسازی کرانه­ های خزر
  • محیط زیست و ساخت و ساز در کرانه­ های شمالی کشور
  • تحلیل و ارزیابی الگوهای جاری ساخت و ساز کرانه ­های خزر
  • نقش باد در شکل­ گیری کالبد شهر ساحلی
  • شهر آینده و انرژیهای طبیعی
  • نقش الگوهای اجتماعی و فرهنگی در معماری و شهرسازی کرانه ­های خزر